Abu Bakar, Ahmad Izzuddin. 2021. “Peranan Hadis Daif Dalam Menentukan Makna Hadis: Tinjauan Ke Atas Huraian Terpilih Daripada Kitab Syarah: The Role of Weak Hadith in Determining the Meaning of Hadith: A Literature Review on Selected Interpretation from Commentary Books”. Journal Of Hadith Studies 6 (2):46-55. https://doi.org/10.33102/johs.v6i2.148.