1.
Abu Bakar AI. Peranan Hadis Daif Dalam Menentukan Makna Hadis: Tinjauan Ke Atas Huraian Terpilih Daripada Kitab Syarah: The Role of Weak Hadith in Determining the Meaning of Hadith: A Literature Review on Selected Interpretation from Commentary Books. JOHS [Internet]. 2021Dec.1 [cited 2022Jun.29];6(2):46-55. Available from: https://journalofhadith.usim.edu.my/index.php/johs/article/view/148