PENGGUNAAN HADITH NABI DALAM PENULISAN: ANALISIS TERHADAP KARYA KARYA GOLONGAN LIBERAL DAN PENGARUHNYA DALAM MEDIA SOSIAL

Phayilah Yama, Norsaleha Mohd. Salleh, Abu Zaki Ismail, Hamidun Mohamad Husin, Noor Hafizah Mohd. Haridi, Mohd. Shairawi Mohd. Noor

Abstract


Kertas kerja ini merupakan satu kajian ke atas hadis-hadis Rasulullah SAW yang digunapakai oleh golongan liberal dalam penulisan karya mereka. Ia menjadi salah satu wasilah penyebaran pemikiran liberal yang satu aliran berfikir baru dalam kalangan umat Islam. Golongan liberal mempunyai fahaman dan pandangan mereka yang tersendiri terhadap al-Quran dan hadis dalam setiap penghujahan. Penulisan terhadap penghujahan Islam Liberal terhadap al-Quran telah banyak diperkatakan dan dibincangkan berbanding penulisan Islam liberal terhadap hadis. Justeru, kertas kerja ini bertujuan menganalisis penulisan yang ditulis oleh golongan Islam liberal terhadap hadis-hadis Nabi SAW serta pengaruh penulisan tersebut dalam media sosial. Medium ini menjadi platform golongan liberal sebagai modus operandi meningkatkan lagi kuantiti pengikut serta meluaskan lagi ideologi pemikiran mereka. Keadaan ini berikutan peningkatan rakyat Malaysia yang menjangkau lebih daripada 18 juta pengguna tegar media sosial terutamanya akaun facebook dan blog. Ia dilihat lebih mudah dalam menyampaikan maklumat serta berkongsi apa sahaja fahaman tanpa ada sekatan. Penyelidikan ini menggunakan pendekatan analisis dokumen setelah data dikumpulkan daripada kajian kepustakaan. Kajian kualitatif ini mengadaptasikan kaedah sejarah dan kajian teks dalam usaha untuk menilai keabsahan pendekatan dan hujah yang dikemukakan oleh para pendukung liberalisme terhadap kedudukan hadis Nabi SAW yang bukan sahaja diperkecil bahkan turut dinafikan peranan dalam penulisan-penulisan sahaja sebagai sumber kedua terpenting dalam agama Islam selepas al-Quran al-Karim. 

Kata Kunci: Hadith; Penulisan; Golongan Liberal; Media Sosial


Full Text:

PDF

References


Ahmad Hanafi. 2003. Liberalisasi Di Inggeris 1970-1990. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu politik. Volim 7. M.S 1-27.

Alain De Benoist. 2002. Critique Of Liberal Ideolog Liberale. The Disenchantment Of The World: A Politicial History Of Religion Trans Oscar Burge (Priseton University Press.

Astora Jabat. 2004. Diambil daripada artikel Astora Jabat Dalam Majalah Islam. Tajuk: Isra’ Dan Mikraj: Mukjizat Rasulullah Yang Kedua Terbesar.

Aswadi. 2009. Teologi Liberalisme. Jurnal Studi Keislaman. Ulumuna Volume XIII. DIKTI/ KEP/2008.

Azmi, A.S., Ismail, M.Y., Nor, Z.M. and Sobali, A.M., 2017. Kritikan Terhadap Rasulullah Dan Al-Quran: Analisis Karya Non-Muslim Zaman Umawiyyah Dan Abbasiyyah. Journal Of Hadith Studies, 2(1).

Edi Usman. 2013. Islam Liberal Dalam Pemikiran Ulil abshar Abdallah. Sarjana Usuluddin. Universitas Uin Suska Riau. Jabatan Tafsir Hadith. Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau Indonesia.

Fadlullrahhaman Ashidqi. 2014. Problem Doktrin Sekulariesme. Mahasiswa Ilmu Aqidah Program Pasca Sarjana Universitas Darussalam UNIDA Gantor.

Faisal Ahmad Shah, Khafisz Soroni, Rosni Wazir. 2010. Manahij Al-Muhaddithin Metode Dan Pendekatan Sarjana Hadith. Jabatan Al-Quran dan al-Hadith. Universiti Malaya.

Ghazali Darussalam, Sufean Hussin. 2016. Metodologi Penyelidik Dalam Pendidikan Amalan Dan Analisis Kajian. Kuala Lumpur. Universiti Malaya.

Hafiz Firdaus Abdullah. 2007. Membogkar Aliran Islam Liberal. Cet. Pertama. Penerbit, Perniagaan Jahabersa. Pencetak, Bin Halabi Press.

Happy Susanto. 2003. Menyoal Tradisi Dan pembaharuan Dalam Islam. Jurnal Ilmiah Bestari. No 35 Thn XVI.

Ibn 'Abdulbar, I. (1994). Jame' bayan al-'lm. Dar ibnu al-Jawzi.

http://media-islam.or.id/2010/12/30/lelaki-muslim-haram-memakai-cincin-emas-dan-kain-sutera/

http://www.menara.my//filemstar-wars-sama-macam-kitab-hadis-banyak-fantasi-nik-elin/

http://www.menara.my/islam-didaulatkan-perlembagaan-persekutuan-dimartabatkan-harapan-tahun-baharu-gerakan-islam.

http://www.menara.my/p,-mahu-agemnsi-agama-tangani-ekstremisme/

http://www.themalaymailonline.com/projekmmo/berita/article/buku-zaid-ibrahim-benz-ali-diharamkan

Ismail Yusuff, Muhd Najib Abdul Kadir, Jaffary Awang, Mazlan Ibrahim, Latifah Abdul Majid, Fadlan Mohd Othman, Aizuddin Hakim Mohd Yusuf, Siti Yuhanaza Hasbullah. 2011. Persepsi Dan Penghujahan Islam Liberal Terhadap Kedudukan Al- Hadith. Buku Sunnah Nabi Realiti Dan Cabaran Semasa. Editor, Fauzi Deraman, Ishak Sulaiman, Faisal Ahmad Shah, Khader Ahamad, Mohamad Hasbullah Salim, Khairul saufil Hadi Muhammad, Penerbit Universiti Malaya.

Kassim Ahmad. 2015. Kebebasan Beragama. http://kassimahmad.blogspot.my/2015.kebebasanberagama.htmlatastalian.8Mac2015.

M. Yunus Abu Bakar. 2012. Pengaruh Paham Liberalisme Dan Neoliberalisme Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia. Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Michael O’Meara. 2006. Liberalism As The Ideology Of Concummate Meaninglessness. The Disenchantment Of The World: A Politicial History Of Religion Trans Oscar Burge (Priseton University Press.

Muhammad Mustaqim Mohd Zarif, Wahyu Hidayat Abdullah. 2015 Kedudukan Dan Peranan Hadith Dalam Terjemahan Liberalisme Terhadap Al-Quran Al-Karim, Buku Salah Faham Terhadap Sunnah Isu Dan Penyelesaian. Editor, Khader Ahmad, Faisal Ahmad Shah, Monica@Munirah Abd Razak, Sedek ariffin, Anwar Ridzwan Ahmad. Penerbit Universiti Malaya.

Muhammad Nasir al-Din al-Albani. 1995. Silsalah Alahadith al-sahihah wa shay minfiqhiha wa Fawa idiha. Riyard: Maktabahal-Maarif, jil.4 hlmn 480-593.

Nirwan Syafrin. 2005. Kritik Terhadap Faham Liberalisasi Syariat Islam. Istac IIUM. Kuala Lumpur.

Rahim, Z.N.A., Wazir, N.S.M., Solihan, S.B. and Rosman, N.N.N., 2017. Kritikan Goldziher Terhadap Riwayat Abu Hurairah: Analisis Terhadap Hadith Anjing Tanaman. Journal Of Hadith Studies, 2(2).

Ridzwan Bin Ahmad. 2007. Sikap Liberal Dalam Memahami Fiqh Mazhab Syafi’i: Realiti Dan Fenomena Di Malaysia. Jurnal Fiqh No.4 (2007) 119-140. Akademi pengajian Islam, Universiti Malaya.

Syed Abdul Majid Ghouri. Terjemahan, Muhammad Hazim Hussin. 2012. Pengenalan Ilmu Mustalah Al-Hadith. Darul Syakir Enterprise Institut Kajian Hadith Kolej Universiti Islam Selangor.

Ugi Suharto.2012. Pemikiran Islam Liberal Pembahasan Isu-Isu Sentral. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dewan Bahasa Fajar. Shah Alam Selangor.

Yuksel, Layth Saleh & Schulte-Nafeh. 2011. Quran: A Reformist Translation, hlm 630 Ajaran Rashad Khalifa telah diharamkan di Malaysia sejak tahun 1985.Lihat: http://www.efatwa.gov.my/fatwakebangsaan/buku-karangan-dr-Rashad-Khalifa tarikh diakses 9 Julai, 2015.

Yuksel, Layth Saleh & Schulte-Nafeh. 2011. Quran: A Reformist Translation, hlm 436, 598,593.

Zaidul Amin Suffian Ahmad, Abdul Mukti Baharudin, Norzi Nasir, Rosni Wazir, Asyikin Hasan Adali. 2016. Kesan pemikiran Liberal Terhadap Golongan Anti hadith Di Malaysia. M.s 1-10. Prosiding Imam 2017. Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.

Zainudin Idris. 2004. Diambil daripada petikan Zainudin Idris dalam Majalah Islam. Tajuk: Aurat Dan Pakaian Wanita: Memahami Aurat Wanita Karangan Zainudin Idris.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© Copyright 2018 - Journal Of Hadith Studies (eISSN: 2550-1448) | Ulum Hadith Research Centre | Email: journalofhadith@usim.edu.my |