METODE IBN ADIL AL-HANBALI (W 880H) DALAM PENGHUJAHAN HADITH DI DALAM KITABNYA AL-LUBAB FI ULUM AL-KITAB: KAJIAN TERHADAP SURAH AL-FATIHAH

Ahmad Kamel Mohamed, Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd Yusoff, Adel Abdul Aziz al-Ghiryani

Abstract


Kajian ini meneliti metod Ibnu Adel al-Hanbali dalam penghujahan Hadith di dalam kitab tafsirnya al-Lubab Fi Ulum al-Kitab. Penulis akan menerangkan secara jelas metode yang digunakan oleh Ibnu Adel dan menelusuri aspek penggunaan hadith sebagai sumber rujukan dan pendalilan dalam penghujahan pentafsiran al-Quran di dalam kitab beliau. Kajian ini juga cuba menghubungkan metode yang digunakan oleh Ibnu Adel dengan keperluan pentafsir masakini di dalam penulisan mereka. Pemilihan kitab al-Lubab ini dalam kajian ini pula ialah kerana kitab ini adalah sebuah kitab tafsir yang besar yang mengandungi sebanyak 20 jilid. Ianya menunjukkan bahawa pengarangnya adalah seorang yang alim di zamannya akan tetapi ianya kurang dikenali di rantau ini. Skop kajian ini memfokuskan kepada surah al-Fatihah untuk melihat sejauh mana penghujahan Ibnu Adel bersumberkan hadith. Kesimpulannya, kajian mendapati bahawa Ibnu Adel mementingkan penggunaan hadith sebagai hujah dan sumber dalam mengarang kitab tafsirnya ‘al-LubabFi Ulum al-Kitab’ akan tetapi beliau tidak konsisten dalam menyandarkan hadith kepada perawi yang terdekat atau dikenali sebagai rawi a’la di kalangan sahabat. Beliau tidak menyandarkan hadith-hadith tersebut dengan sanad yang sempurna sebagaimana yang dilakukan oleh ulamak-ulamak hadith serta tidak menyatakan status hadith samada saheh, dhaif ataupun mungkar. Beliau juga mengambil pendapat-pendapat ulamak dari kitab-kitab yang beliau rujuk tanpa ada penjelasan lanjut.

Full Text:

PDF

References


Al-Quran danTerjemahannya, (1997). Mujamma’ al-Malik Fahd Li Thiba’ah al-Mushaf al-Syarif, Madinah Munawwarah.

Ahmad bin Husain bin Ali bin Musa Abu Bakar al-Baihaqi, (1994), Sunnan al-Baihaqi al-Kubra, Makkah al-Mukarramah, Maktabah Dar al-Baz.

Al-Adnahwi, Ahmad Bin Mohammad, (1997) M,Tabaqat al-Mufassirin, Tahqiq: Sulaiman Bin Saleh al-Khuzi, al-Madinah al-Munawwarah, Maktabah al-Ulum wa al-Hukm.

Al-Albaniy, Muhammad Nasruddin, (2002), Mukhtasar Saheh al-Imam al-Bukhariy, Riyadh, Maktabah al-Ma’arif li al-Nasyr wa Tauzi’.

Al-Askary, Abu Hilal, (1952). al-Sina’atain, Kaherah.

Al-Baihaqi, Ahmad bin Husain bin Ali bin Musa Abu Bakar, 1994 M, Sunnan al-Baihaqi al-Kubra, Makkah al-Mukarramah, Maktabah Dar al-Baz.

Al-Daudi, Syamsuddin Mohammad Bin Ali Bin Ahmad (t.t), Tabaqat al-Mufassirin, Tahqiq: Ali Mohammad Omar, Qaherah, Maktabah Wahbah Cet. 2.

Al-Farahidi, Abu Abdul Rahman al-Khalil bin Ahmad, Kitab al-Ain, (t.t), Darul Maktabah al-Hilal, Mesir.

Al-Halaby, Abu al-Abbas Syihabuddin Ahmad bin Yusoff bin Abdul al-Daim (t.t.), al-Durr al-Masun Fi Ulum al-Kitab al-Maknun, Damsyik, Dar al-Qalam.

Al-Ibadi, Ahmad Mokhtar, (1988), Qiyam Daulah al-Mamalik al-‘ula Fi Misr wa al-Sham, Mu’assasah Shabab al-Jamiah, Iskandariyah.

Al-Jazari, cIzzu al-Din bin al-Athir, (1400H), al-Lubab Fi Tahzib al-Ansab, Beirut, Dar Sadir.

Al-Munziri, Abdul al-Azim bin Abd al-Qawiy (1987), Mukhtasar Saheh Muslim, Tahqiq: Muhammad Nasiruddin Albani, Beirut, al-Maktab al-Islami.

Al-Sakhawi, Shamsuddin Bin Abdul Rahman (t.t.), al-Dhu’ al-Lami’ fi A’yan al-Qarni al-Tasi’, Beirut; Maktabah al-Hayat.

Al-Suyuti, Abdul Rahman Bin Abi Bakar Jalaluddin, (1396H), Tabaqat al-Mufassirin, Qaherah, Maktabah al-Wahbah.

Al-Zabidy, Muhibbuddin Abi Fayyidh al-Sayyid Muhammad Murtadha al-Huseini al-Wasti al-Hanafi, (1994).Taj al-Arus min Jawahir al-Qamus, , Dar al-Fikr, Beirut.

Al-Zahabiy, Dr. Muhammad Hussin, (1989), al-Tafsir wa al-Mufassirun, al-Kaherah: Maktabah Wahbah.

Al-Zirikli, Khairuddin Bin Mohammad, (1990), Al-Aclam Qamus Tarajum Li Asyhar al-Rijal Wa al-Nisa’ min al-cArab Wa al-Mustghribin Wa al-Mustasyriqin, Beirut, Lubnan, Dar al-Ilmi Lil-Malayin.

Bin Musa, M. A., Yusoff, A. M., Mohamad, K. A., & Azmi, A. S. (2017). The Utilisation Of Ḥadīth In Qurʾānic Criticism. Journal Of Hadith Studies, 2(1).

Haji Khalifah, Mustafa Bin Abdullah, (1941), Kashfu al-Zunun cAn Asami al-Kutub wa al-Funun, Baghdad, Maktabah al-Muthanna.

Ibnu Adel, Abu Hafas Omar bin Ali al-Hambali, (1998). al-Lubab Fi Ulum al-Kitab, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Lubnan.

Ibrahim Tarkhan, (1961), Misr Fi Asr Daulah Al-Mamalik Al-Jarakasah, Qaherah.

Makki, al-Aani Sami Makki, (t.t.) al-Islam wa al-Syi’r, Salsilah Mansyuurat Alam al-Makrifah, al-Kuwait, al-Majlis al-Watani lil-Thaqafah wa al-Funun wa al-Adab.

Muslim, Ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Nisaburi (t.t.), Al-Masnad al-Saheh al-Mukhtasar bi Naqli al-Ad’li Ila Rasulillah s.a.w., Tahqiq: Muhammad Fuad al-Baqiy, Beirut, Dar Ihya’ al-Turath al-Arabiy.

Shalabi, Dr Ahmad, (1982), Mausu’ah Al-Tarikh Al-Islami, Qaherah, Maktabah Al-Nahdhah Al-Misriyyah, Cet. 5.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© Copyright 2018 - Journal Of Hadith Studies (eISSN: 2550-1448) | Ulum Hadith Research Centre | Email: journalofhadith@usim.edu.my |