METODE IMAM AL-SHĀFI‘Ī DALAM KRITIK HADITH

Method of al-Shāfi‘ī in Hadith Criticism

  • Umar Muhammad Noor Universiti Sains Malaysia

Abstract

Kepakaran Imam al-Shāfi‘ī dalam ilmu hadith telah menjadi topik perdebatan sejak abad 4/10 hingga abad moden. Meskipun telah banyak kajian yang dihasilkan untuk membuktikan ketokohan al-Shāfi‘ī dalam hadith, akan tetapi kajian ini akan membincangkan permasalahan ini dengan pendekatan yang berbeza. Penulis berusaha membuktikan kepakaran al-Shāfi‘ī dalam wacana ‘illah yang sangat ekslusif dan hanya diterima daripada seseorang yang memiliki kepakaran tertinggi dalam kritik hadith. Kajian ini mengaplikasi kajian perpustakaan dan analisis dokumen. Data kajian dikumpulkan daripada buku-buku karangan al-Shāfi‘ī dan para ulama yang menghimpun ucapan-ucapan beliau. Selanjutnya, data dianalisis dengan mengaplikasi metode historis dan perbandingan. Kajian membuktikan bahawa al-Shāfi‘ī menguasai kepakaran yang tinggi dalam kritik hadith. Selain memiliki perbendaharaan hadith yang memadai, beliau diiktiraf tidak pernah tersilap dalam periwayatan. Dalam kritik hadith, analisis beliau dibina di atas pengamatan fenomena tafarrud dan mukhālafah sebagai penanda ‘illah. Beliau turut mengamalkan metode kritik matan sebagai dalil sokongan yang menguatkan kritik sanad. Secara amnya, tiada perbezaan antara metode kritik yang beliau amalkan dengan metode ahli hadith terdahulu. Temuan ini sekaligus mempersoalkan dakwaan adanya perbezaan metodologi antara ahli hadith dan ahli fiqh dalam kritik hadith.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abu Yusuf. (t.t.). Al-Radd ‘ala Siyar al-Awzā‘ī. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Abu Zahwu, M. (1984). Al-Hadith wa al-Muhaddithun. Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi.

al-A‘ẓamī, M. M. (1990). Manhaj al-Naqd ‘Ind al-Muḥaddithīn: Nash’atuhu wa Tārīkhuh. Saudi Arabia: Dār Al-Kawthar.

Al-Baghdādī, A., T. (1980). Mas’alah al-Ihtijaj bi al-Shāfi‘ī. Riyad: al-Imadiyah.

Al-Baghdādī, A., T. (2003). Al-Jāmi’ li Akhlāq al-Rāwī wa Ādāb al-Sāmi’. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Bayhaqī, A.H. (1971). Manāqib al-Shāfi‘'ī. Kaherah: Maktabah Dār al-Turāth.

Al-Bayhaqī, A.H. (1986). Bayān Khaṭa’ man Akhṭa’a ‘ala al-Shāfi‘ī. Beirut: Muassasah al-Risālah.

Al-Bayhaqī, A.H. (1991). Ma’rifah al-Sunan wa al-Āthār. Damsyik: Dār Qutaybah.

Al-Bayhaqī, A.H. (2007). (t.t.) al-Sunan al-Kubrā (Beirut: Dār al-Ma’rifah, t.t.).

Al-Biqā‘ī, N. A. (2009). Manāhij al-Muḥaddithīn al-‘Āmmah wa al-Khāṣṣah: al-Ṣinā‘ah al-Ḥadīthiyyah. Beirut: Dār al-Bashā’ir al-Islāmiyyah.

Al-Dhahabī, M. A. (2008). Siyar A’lām al-Nubalā. Damsyik: Muassasah al-Risālah.

Al-Dhahabī, M. A. (t.t.) Tadhkirah al-Ḥuffāẓ. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Ḥākim, M., A. (t.t.), Ma‘rifah ‘Ulum al-Hadith. Kaherah: Maktabah al-Mutanabbi.

Al-Ḥanbalī, A. R. (2001). Sharḥ ‘Ilal al-Tirmidhī. Riyad: Dār al-‘Atā’.

Al-Kawthārī, M. Z., (1998). Iḥqāq al-Ḥaq wa Ibṭāl al-Bāṭil fi Mughīth al-Khalq. Kaherah: al-Maktabah al-Azhariyyah.

Al-Laknawi, A. H. (t.t.). al-Ajwibah al-Fāḍilah ‘ala al-As’ilah al-‘Asharah al-Kāmilah, Aleppo: Maktab al-Maṭbū‘ah al-Islāmīah.

Al-Malyabārī, Ḥ, A. (2003). Naẓarāt Jadīdah fi ‘Ulūm al-Ḥadīth. Beirut: Dār Ibn Hazm, 2003.

Al-Qāsimī, J. D. (1961). Qawā‘id al-Taḥdīth min Funūn Muṣṭalaḥ al-Ḥadīth. Kaherah: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah.

Al-Qurtubi, Y. U. (1990), Al-Tamhid lima fi al-Muwatta min al-Ma‘ani wa al-Asanid. Maghribi: Maktabah al-Mu’ayyad.

Al-Rāzī, A. R. (2003). Adāb al-Shāfi‘ī wa Manāqibuh. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Rāzī, A. R. (1985). ‘Ilal al-Ḥadīth. Beirut: Dār al-Ma‘rifah.

Al-Rāzī, F. (1986). Manāqib al-Shāfi‘ī. Kaherah: Maktabah al-Kulliyyat al-Azhariyyah.

Al-Shāfi‘ī, M. I. (1985). Ikhtilāf al-Ḥadīth. Beirut: Muassasah al-Kutub al-Thaqāfiyyah.

Al-Shāfi‘ī, M. I. (2002). Kitāb al-Um. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Shāfi‘ī, M. I. (t.t.) al-Risalah. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Sibā’ī, M. (2003). Al-Sunnah wa Makānatuhā fi Al-Tashri’Al-Islāmī. Damsyik: Dār al-Warraq.

Al-Suyūṭī, J. (2002). Tadrīb al-Rāwī fi Sharḥ Taqrīb al-Nawāwī. Kaherah: Dār al-Hadīth.

Al-Tahanawi, Z. A. (1984). Qawā‘id fi ‘Ulūm al-Ḥadīth. Riyad: Shirkah al-Ābikān.

’Ashūr, M. et. al. (2016). Al-Radd ’ala Khawārij al-’Aṣr. Mesir: Dār al-Muqaṭṭam.

Brown, J. (2008). “How We Know Early Ḥadīth Critics Did Matn Criticism and Why It’s So Hard to Find”, Islāmic Law and Society 15: 143-184.

Ibn al-Ṣalāḥ, U. A. (2002). ‘Ulūm al-Ḥadīth. Damsyik: Dār al-Fikr al-Mu‘āṣir.

Ibn Fāris, A. (1979). Mu’jam Maqāyīs al-Lughah. Beirut: Dār al-Fikr.

Ibn Hajar, A. A. (1986). Tawali al-Ta’sis fi Ma ‘ali Muhammad bin Idris. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Ibn Hajar, A. A. (1993) Nuzhah al-Naẓar fi Tauḍīh Nukhbah al-Fikar, Tt: tp.

Ibn Hajar, A. A., (t.t.) al-Nukat ‘ala Kitāb Ibn al-Ṣalāḥ (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.).

Ibn Taymiyyah, A. A. (t.t.). Tafḍīl Madhhab Mālik wa Ahl al-Madīnah wa Ṣiḥḥat Uṣūlih. Mesir: Dar al-Fadilah.

Itr, N. (2005). Lamaḥāt Mūjazah fi Uṣūl ‘Ilal al-Ḥadīth. T.t:t.p.

Mamdūḥ, M. S. (2002). al-Ta‘rīf bi Awhām Man Qassam al-Sunan ilā Ṣaḥīḥ wa Ḍa’īf. Dubai: Dār al-Buḥūth li al-Dirāsāt al-Islāmiyyah wa Iḥyā al-Turāth.

Salim, A. M. (t.t.). Qawā‘id Ḥadīthiyyah Naṣṣa ‘alaihā al-Muḥaqqiqūn wa Ghafala ‘Anhā al-Mushtaghilūn wa Amthilah ‘Amaliyyah ‘ala Ba‘ḍ Akhṭā’ al-Shā’i‘ah fi Taḥqīq al-Asānīd. Sharjah: Maktabah al-‘Umarain al-‘Ilmiyyah.

Williams, R. (1983). Keywords: a Vocabulary of Culture and Society. New York: Oxford University Press.

Published
2019-12-18
How to Cite
Muhammad Noor, U. (2019). METODE IMAM AL-SHĀFI‘Ī DALAM KRITIK HADITH. Journal Of Hadith Studies, 4(2), 21-32. Retrieved from http://journalofhadith.usim.edu.my/index.php/johs/article/view/81
Section
Articles