AL-ASABIYYAH AL-GHALIBAH SEBAGAI MAKSUD KEMAMPUAN MENCEGAH MUNGKAR PEMERINTAH DALAM HADITH NABI SAW SERTA ANALISIS KEPENTINGAN MELAYU DALAM REFORMASI POLITIK MALAYSIA

Authors

  • Ahmad Izzuddin Abu Bakar Universiti Sains Islam Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.33102/johs.v3i1%20(2).41

Abstract

Islam telah menggariskan dasar-dasar politik melalui hadith-hadith yang berkaitan al-Qudrah (kemampuan) untuk mencegah kemungkaran yang berlaku. Ibnu Khaldun berpendapat maksud al-Qudrah terutama jika kemungkaran dilakukan oleh pemerintah atau kerajaan; ialah memiliki sifat al-Asabiyyah al-Ghalibah (bangsa berpengaruh). Terutamanya jika sesebuah negara terdiri daripada rakyat berbilang kaum. Kajian ini akan melihat kepentingan bangsa Melayu dari perspektif hadith dalam reformasi politik yang merupakan suatu bentuk pencegahan mungkar. Orang Melayu mewakili 90% jumlah penduduk Islam di Malaysia yang mempunyai masyarakat majmuk. Penelitian akan dibuat terhadap hadith-hadith yang menjadi paksi kepada syarat al-Qudrah, merumuskan pendapat Ibn Khaldun terhadap maksudnya dan merujuk tulisan kontemporari tentang metod berinteraksi dengan hadith dari perspektif tokoh ini bagi mendapatkan gambaran tepat mengenai pendalilan yang diguna pakai. Kajian mendapati hadith yang dijadikan sebagai dalil mengenai Al-Qudrah dalam mencegah kemungkaran adalah jelas. Manakala tafsiran Ibnu Khaldun mengenai al-Qudrah berdasarkan kepada hadith dan konsep Sunnatullah. Orang Melayu memiliki kedua-dua ciri al-Asobiyyah al-Ghalibah iaitu pengiktirafan etnik lain dan keupayaan mengekalkan kestabilan. Kekuatan mereka pula secara semulajadi akan menguatkan kedudukan Islam dan begitulah sebaliknya.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Al-Quran Al-Karim, Mujamma’ al-Malik Fahd Li Thiba‘ah al-Mashaf al-Sharif, al- Madinah al-Munawwarah.

Abd al-Hakim Abd al-Rahman As‘ad al-Saa’di (2000), Masalik al-‘Illah ‘Inda al-Usuliyyin, Beirut: Dar al-Bashair al-Islamiyyah, c. 2.

Abd al-Rahman bin Muhammad bin Muhammad Ibn Khaldun (1993), Mukaddimah Ibn Khaldun, Beirut: Dar al-Kutub al ‘Ilmiyyah, c. 1.

Abdul ‘Aziz bin Marzuq al-Thorifi (2017), al-Tafsir Wa al-Bayan Li Ahkam al-Quran, Al-Riyadh: Dar al-Manhaj, c. 1.

Abdullah bin Muhammad Ibn Abi Syaibah (2004), Al-Musannaf Fi al-Ahadith Wa al-Athar, Beirut: Dar al-Fikr, t.c.

Bakar, A. I. A., & Shalash, A. (2017). تقديم شعب الملايو المسلم ÙÙŠ السلطة السياسية ÙÙŠ ماليزيا تحليل وتطبيق آراء ابن خلدون ÙÙŠ أحاديث القرشية ÙÙŠ الإمامة (Prioritization of Malay Muslim in Political Power in Malaysia: Analysis and Application of Ibn Khaldun’s Views on the Hadith That Require Quraysh as the Ruler). Journal Of Hadith Studies, 2(2).

Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Asqalani (1986), Fath al-Bari Fi Syarh Sahih al-Bukhari, Pentahqiq: Muhammad Fuad ‘Abdul Baqi & Muhib al-Din al-Khatib, al-Qahirah: Dar al-Rayyan Li al-Turath, t.c.

Ahmad bin Idris al-Qarafi (2004), Syarh Tanqih al-Usul Fi Ikhtisar al-Mahsul, Beirut: Dar al-Fikr, t.c.

Ahmad bin Muhammad bin Hanbal (2004), al-Musnad, Pentahqiq: Syu‘aib al-Arnauth & ‘Adil Murshid, Beirut: Muassasah al-Risalah, t.c.

Jabatan Perangkaan Malaysia, https://www.statistics.gov.my/censusatlas/images/ReligionEN.pdf, 7 September 2018.

Jubran Mas‘ud, (1992), Mu'jam al-Raid. Beirut, Dar al-‘Ilm Li al-Malayin, c. 7.

Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah, (2004). al-Mu’jam al-Wasith. Beirut: Maktabah al-Syuruq al-Dawliyyah, c. 4.

Muhammad ‘Abd al-Rauf al-Manawi (1990), al-Tawqif ‘Ala Muhimmat al-Taa’rif. Pentahqiq:‘Adb al-Hamid Saoleh Hamdan, Beirut: ‘Alam al-Kutub, c. 1.

Muhammad bin ‘Isa al-Tirmizi (1999), al-Jami’ al-Mukhtasar Min al-Sunan ‘An Rasulillah SAW Wa Ma’rifah al-Sahih Wa al-Ma’lul Wa Ma ‘Alaihi al-‘Amal, Pentahqiq: Mustafa Muhammad Husin al-Zahbi,Al-Qahirah: Dar al-Hadith, c. 1

Muhammad bin Abi Bakr Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah (t.t), al-Turuq al-Hukmiyyah Fi al-Siyasah al-Syar‘iyyah. Pentahqiq: Muhammad Jamil Ghazi, t.c.

Muhammad bin Abu Bakar Ibn al-Qayyim (1973), I’lam al-Muwaqqi‘in ‘An Rabb al-‘Alamin, Pentahqiq: Taha ‘Abd al-Rauf Sa’d, Beirut: Dar al-Jail, t.c.

Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar al-Qurtubi (2006), Al-Jami’ Li Ahkam al-Quran Wa al-Mubayyin Lima Tadhammanahu Min al-Sunnah Wa Ayi al-Quran, Pentahqiq: Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turki, Beirut: Muassasah al-Risalah, c. 1.

Muhammad bin Hasan bin ‘Uqail bin Musa (1995), al-Mukhtar al-Masun Min ‘Aalam al-Qurun, Jeddah: Dar al-Andalus al-Khadra’, c. 1.

Muhammad bin Isma‘il al-Bukhari (2005), al-Jami’ al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar min Umur Rasulillah SAW Wa Sunanihi Wa Ayyamihi, Pentahqiq: Hassan ‘Abdul Mannan, Al-Riyad: Bait al-Afkar al-Duwaliyyah, t.c.

Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (2005), Ihya’ ‘Ulum al-Din, Beirut: Dar Ibn hazm, c. 1.

Muhammad bin Tohir bin ‘Ashur (1984), al-Tahir Wa al-Tanwir, Tunis: al-Dar al- Tunisiyyah Li al-Nashr, t.c.

Muslim bin al-Hajjaj (1998), al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar Min al-Sunan Binaql al-‘Adl ‘An al-‘Adl IlaRasulillah SAW, Pentahqiq: Abu Suhaib al-Karami, Kitab al-Imarah, Al-Riyadh: Bait al-Afkar al-Duwaliyyah, t.c.

Nasir khalil Muhammad Abu Diyah (2003), al-Dhawabith al-Fiqhiyyah Li al-Amr Bi al-Maa’ruf Wa al-Nahy ‘An al-Munkar. Tesis Master, Nablus: Universiti al-Najah al-Wathaniyyah.

Nu‘aim Hudhud Husin Musa (2011), Fiqh al-‘Allamah Ibn Khaldun Fi al-Khilafah Wa al-Imamah, Nablus: Pembentangan Persidangan Ibn Khaldun: Tokoh Timur Dan Barat.

Taha Jabir Fayyadh al-Ulwani (2018), Tahlil al-Ahkam al-Syar‘iyyah Wa Ikhtilaf al-Ulama’ Fihi, Majallah al-Buhuth al-Islamiyyah. Bil.10. Al-Riyadh: al-Ria’sah al-‘Ammah Li Idaraat al-Buhuth al-‘Ilmiyyah Wa al-Iftaa’ Wa al-Da’wah Wa al-Irsyad.

Thock Ker Pong (2004), Hegemoni Politik Melayu Dan Respons Masyarakat Cina Malaysia: Satu Kajian Tentang Peranan Persatuan Cina (Huatuan), Tesis PhD., Kuala Lumpur: Universiti Malaya (UM).

Wan Daud, Wan Mohd Nor (2001), Pembangunan Di Malaysia: Ke Arah Satu Kefahaman Baru Yang Lebih Sempurna, Kuala Lumpur: Institut Antarabangsa Pemikiran Dan tamadun Islam (ISTAC), c.3.

Widjaja, HAW (2011), Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom, Jakarta: Raja Grafindo Persada, c. 3.

Yahya bin Syaraf al-Nawawi (1996), al-Minhaj Fi Syarh Sahih Muslim bin al-Hajjaj, Beirut: Dar Ibn Kathir, t.c.

Published

2018-11-26

How to Cite

Abu Bakar, A. I. (2018). AL-ASABIYYAH AL-GHALIBAH SEBAGAI MAKSUD KEMAMPUAN MENCEGAH MUNGKAR PEMERINTAH DALAM HADITH NABI SAW SERTA ANALISIS KEPENTINGAN MELAYU DALAM REFORMASI POLITIK MALAYSIA. Journal Of Hadith Studies, 3(1 (2). https://doi.org/10.33102/johs.v3i1 (2).41