Manhaj Penulisan Hadith Dalam Fiqh Al-Sunnah Oleh Sayyid Sabiq

Methodology of Hadith Writing in Fiqh al-Sunnah by Sayyid Sabiq

Authors

  • Mohamad Ehsan Sebri Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia
  • Roshimah Shamsudin Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.33102/johs.v7i2.207

Keywords:

Method of writing hadith, Fiqh al-Sunnah, Sayyid Sabiq, contribution, criticism

Abstract

The fame achieved by Sayyid Sabiq as a renowned Muslim scholar is undisputed. However, he is not spared from criticism. In his work entitled Fiqh al-Sunnah, he is said to have no method in applying hadith to substantiate rules that it entails several contradictions against the aspects affecting the disciplines of hadith. This study therefore intends to investigate the method of hadith writing by Sayyid Sabiq in Fiqh al-Sunnah. To achieve the purpose, qualitative research is conducted through the content analysis method in examining textual contents in Fiqh al-Sunnah. The study finds that Sayyid Sabiq does have his own method in the writing of hadith. Among the approaches he employs is shortening the chain of transmitters, clarifying the status of some hadith and providing comments on the hadith transmitters. Further, this study discovers that the hadiths of which status he does not clarify come under criticism by the scholars who evaluate the same as weak hadith. The criticism however does not impair his credibility as a figure who contributes in elevating hadith as a primary reference in the discourse of fiqh.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Azis Dahlan. (2006). Ensiklopedia Hukum Islam. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.

Abdul Rahim Ali. (2021). Sayyid Sabiq Mufti al-Dam, (Atas Talian), (Akses Pada 11 September). Kutipan daripada: https://www.islamist-movements.com/26261

Abu Hanifah Haris. (2014). Kaherah Sebagai Pusat Percetakan Karya Melayu-Islam. 1880-an Hingga 1960-an, Jurnal Tamadun. 1, 16-31.

Al-Albāni, Muhammad Nasir al-Din. (1979). Irwa’ al-Ghalil. Lubnan: Maktabah Islami.

Al-Bannā, Hasan. (1949). Muzakkirat al-Dakwah wa al-Adda‘iyah. Kaherah: Maktabah al-Afaq.

Al-Bukhāri. Muhammad bin Isma‘il. (2001). Sahīh al-Bukhāri. Beirut: Dar Tawq al-Najah.

Al-Nasā’i, Ahmad bin Shu‘aib bin ‘Ali. (1991), Sunan al-Nasā’i. Beirut: Dar Kutub ‘Ilmiyah.

Al-Ṭabari, Abu Jafar Muhammad bin Jarir. (2014). Tafsir al-Ṭabari. Beirut: Mu’assasah al-Risalah.

Agus Hakim. (1984). Riwayat Hidup Hasan al-Bannā. Kota Bharu: Pustaka Aman Press.

Akmal Abdul Unir. (2020). Hikmat al-Tasyri’ Hukum Perkahwinan Menurut Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh al-Sunnah. Tesis Universiti Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Riau. Kutipan daripada: https://repository.uin-suska.ac.id/31653/

‘Aqil, Abdullah. (2009), Min ‘Alāmi al-Da‘wah wa al-Harakah al-Islāmiyyah al-Mu‘assarah. Kaherah: Dar al-Basyīr.

Bam Bang Supradi. (2021). Potret Sistem Pendidikan Islam di Mesir. Jurnal Tazkiya. x (2), 57-67.

Bayyuni, Zakariyya Sulaiman (1991). Ikhwān al-Muslimīn wa Jamā’ah Islāmiah fi Hayāti al-Siyāsah al-Misriyah 1928-1948. Kaherah: Maktabah Wahhab li al-Taba‘ wa al-Nashr.

Dwi Febriani. (2011). Konsep Gadai dan Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Sayyid Sabiq. Tesis Sarjana. Riau: Universiti Islam Sultan Syarif Kasim.

Erman Ghani. (2013). Manhaj Fatwa oleh Syeikh Mahmud Syaltut dalam Kitab al-Fatawa. Jurnal Syariah dan Ilmu Hukum. xiii (1), 1-15.

Hanbal, Ahmad bin Muhammad al-Shaibani. (1999). Musnad Ahmad. Beirut : Mu’assasah al-Risalah.

Haryono S Yusuf. (1981). Unsur-unsur Kekuatan dalam Islam. Jakarta: Pustaka Intermasa.

Idri Shaffa. Konsepsi Jihad dalam Konteks Kehidupan Modern: Pemikiran Sayyid Sabiq dan Abu Bakar Jabir al-Jazairi, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusian. Kutipan daripada https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/21/pdf

Ikhwān al-Muslimīn. (2021). Syeikh Sayyid Sabiq Faqih Mujāhid, (Atas Talian), (Akses Pada 11 September). Kutipan daripada: https://www.ikhwanonline.com/article/238748

Johari al-Yamani. (2009). Terjemahan Fiqh al-Sunnah. Kuala Lumpur: al-Hidayah Publications.

Juliana. (2021). Analisis Pendapat Sayyid Sabiq tentang Ghada’ Puasa Bagi Wanita Hamil dan Menyusu. Tesis Sarjana. Riau: Universiti Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Khafidz Akram. (2010). Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Berkaitan Khulu‘. Semarang: IAIN Walisongo Semarang.

Malā’ikah, Muṣṭafā (1999). Fi Usul al-Da‘wah Muqtabasatun min Kutub al-Duktur Yusuf al-Qaradāwi. Kaherah: Maktabah Wahbah.

Muhammad Badrun & Mustaffa Abdullah. (2017). The Property in Islam (Imam Muhammad Abu Zahrah’s Perspective). Jurnal Ekonomi Islam, Faculty of Ushuluddin University of Darul Salam Gontor. 8 (1). 59-76.

Muhammad Nur Husen. (2018). Kafā’ah dalam Perspektif Sunnah dan Syiah( Studi Perbandingan Fiqh al-Sunnah Karya Sayyid Sabiq dan Karya Wasil al-Syiah Karya

Muhammad Bin Hassan al-Hur al-Ami’li dengan Metode Istidlāl). Tesis Sarjana. Malang: Universiti Islam Negeri Maulana Ibrahim.

Sabiq, Sabiq. (1988). Khalish al-Syariah al-Islāmiyah wa Mumayyizatuha. Kaherah: al-Fath li al-‘Ilm al-‘Arabī.

Sulaiman Ahmad Yahya. (2009). Ringkasan Fiqh al-Sunnah Sayyid Sabiq. Jakarta Timur: Pustaka al-Kauthar.

Rachmat Shafe’i. (2007). Ilmu Usul Fiqih. Bandung: Pustaka Setia.

Umma Farida. (2011). Al-Kutūb al-Sittah: Karakteristik, Metode dan Sistemika Penulisannya. Yogyakarta: Idea Press.

Zulfikar. (2013). Kontribusi Kitab Fikih Sunnah Sayyid Sabiq dalam Dinamika Hukum Islam. Aceh: Penna.

Published

2022-12-01
CITATION
DOI: 10.33102/johs.v7i2.207
Published: 2022-12-01

How to Cite

Sebri, M. E. ., & Shamsudin , R. . (2022). Manhaj Penulisan Hadith Dalam Fiqh Al-Sunnah Oleh Sayyid Sabiq: Methodology of Hadith Writing in Fiqh al-Sunnah by Sayyid Sabiq. Journal Of Hadith Studies, 7(2), 94-104. https://doi.org/10.33102/johs.v7i2.207

Issue

Section

Articles