Upah Bekam Dan Kadarnya: Tinjauan Daripada Perspektif Hadis

Authors

  • Amiruddin Mohd Sobali Universiti Sains Islam Malaysia
  • Ahmad Sanusi Azmi Universiti Sains Islam Malaysia
  • Mohd Yusuf Ismail Universiti Sains Islam Malaysia
  • Zulhilmi Mohamed Nor Universiti Sains Islam Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.33102/johs.v3i2.57

Abstract

Bekam atau hijamah adalah salah satu bentuk perubatan nabawi yang diketahui umum dan mula diamalkan oleh mereka yang mengambil berat tentang kesihatan. Lantaran itu, banyak pusat-pusat bekam dibuka dan menawarkan khidmat bekam dengan pelbagai pakej berdasarkan jenis penyakit. Bagi meyakinkan orang awam mengenai kebaikan dan manfaat bekam, pusat-pusat rawatan bekam ini menyajikan beberapa hadis yang disandarkan kepada Rasulullah S.A.W. Lebih dahsyat lagi, cas-cas yang dikenakan ke atas pesakit atau pelanggan yang datang untuk berbekam berbeza berdasarkan titik-titik bekam. Jika ia bertepatan dengan titik bekam yang dibuat oleh Rasulullah S.A.W. maka casnya lebih mahal dari titik bekam yang lain kerana ia dikatakan bekam sunnah. Benarkah dakwaan sedemikian? Justeru kajian kualitatif yang menggunakan metod analisa data ini akan mengumpul hadis-hadis berkenaan bekam sama ada dari sudut pensyariatan, kelebihan dan waktu-waktu dilarang berbekam. Kajian ini juga akan membawakan status hadis-hadis tersebut serta komentar para ulama terhadap hukum berbekam dan yang berkaitan untuk tatapan pembaca. Kajian ini mendapati bahawa dalam banyak hadis yang digunakan oleh jukubekam ini, ada adi antaranya yang sahih dan sebahagiannya tidak benar. Manakala tiada satu pun pandangan ulama mengenai kadar upah bekam yang selari dengan titik bekam Rasulullah SAW. Hal ini penting agar masyarakat awam mengetahui realiti sebenar berkaitan nas-nas yang sering digunakan oleh pusat-pusat bekam yang terdapat di seluruh negara.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Hamid. Ahmad Mukhtar et.all. (1429H.) “Mu’jam al-Lughah al-Arabiyyah

al-Mu’asarahâ€. Alam al-Kutub. Cairo.

Abu Daud. Sulaiman bin al-Asy’ath. (1390H). “Sunan Abu Daudâ€. Dar al-Fikr. Beirut.

Abu Habib. Sa’di. (1408H). “Al-Qamus al-Fiqhiâ€. Dar al-Fikr. Beirut.

Ahmad. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. (1416H). “al-Musnadâ€. Dar al-Hadith. Kaherah.

Al-Baihaqi. Ahmad bin al-Husain. (1424H). “Al-Sunan al-Kubra.†Tahqiq Muhammad Abdul

Qadir Ata. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. Beirut.

__________. (1412H). “Ma’rifat al-Sunan wa al-Atharâ€. Tahqiq Abdul Mu’ti Amin Qala’ji.

Dar al-Qutaibah. Beirut.

Al-Bukhari. Muhammad Ismail. (1424H). “Sahih al-Bukhariâ€. Muassasat al-Risalah. Beirut.

Al-Ihsan. Muhammad Amin. (1424H). “Al-Ta’rifat al-Fiqhiyyahâ€. Dar al-Qalam. Beirut.

Al-Munawi. Abdul Rauf Tajuddin. (1408H). “Al-Taysir bi Syarah al-Jami’ al-Saghirâ€.

Maktabat al-Imam al-Syafie. Riyadh.

_________. Abdul Rauf. 1356H. Faidh al-Qadir. Al-Maktabat al-Kubra. Kaherah.

Al-Nasaie. Ahmad bin Syu’aib. (1406H). “Al-Mujtaba min al-Sunanâ€. Tahqiq Abdil Fattah

Abu Ghuddah. Maktab al-Matbu’at al-Islamiyyah. Halab.

Al-Razi. Muhammad Abu Bakr. (1420H). “Mukhtar al-Sihahâ€. Dar al-Fikr. Beirut.

Al-San’ani. Muhammad Ismail. (1432H). “Al-Tanwir Syarah al-Jami’ al-Saghirâ€. Dar al

Salam. Riyadh.

Al-Tabari. Muhammad bin Jarir. (1419H). “Tahzib al-Atharâ€. Matba’at al-Madani. Kaherah.

Al-Tirmizi. Muhammad bin Isa. (1395H). “Sunan al-Tirmiziâ€. Dar al-Syuruq. Kaherah.

Ibnu Battal. Ali Khalaf Abdul Malik. (1423H). “Syarah Sahih al-Bukhari li Ibni Battalâ€. Maktabat al-Rusyd. Arab Saudi.

Ibnu Hajr al-‘Asqalani. Ahmad Ali. (1425H). Fath al-Bari Syarah Sahih al-Bukhari. Dar al-Salam. Riyadh.

Ibnu Majah. Muhhamd bin Yazid. (1430H). “Sunan Ibnu Majahâ€. Dar al-Nahdah. Beirut.

Muslim. Muslim bin Hajjaj. (1420H). “Sahih Muslimâ€. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. Beirut.

Al-Nawawi. Yahya bin Syaraf. 1420H. al-Majmu’ Syarah al-Muhazzab. Dar al-Fikr. Beirut.

Ibnu Qudamah al-Maqdisiyy. Abdullah bin Ahmad. (1388H). “Al-Mughniyâ€. Maktabat al-Qahirah.

Al-Nawawi. Yahya bin Syaraf. (1392H). Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim bin Hajjaj. Muassasat al-Risalah. Beirut.

Sobali, Amiruddin Mohd. "التحÙيز ÙÙŠ السنة النبوية رغبة ورهبة أنواعه ودلائل رحمته للأمة." (2016).‎

https://www.webmd.com/balance/guide/cupping-therapy#1

Published

2021-05-25

How to Cite

Mohd Sobali, A., Azmi, A. S., Ismail, M. Y., & Mohamed Nor, Z. (2021). Upah Bekam Dan Kadarnya: Tinjauan Daripada Perspektif Hadis. Journal Of Hadith Studies, 3(2). https://doi.org/10.33102/johs.v3i2.57

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>